a

a

REGULAMIN BIBLIOTEKI

...

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.  Jan Paweł II

W naszej bibliotece dostępne są następujące materiały:

• wydawnictwa informacyjne,

• podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,

• lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

• książki pomocnicze,

• literatura popularnonaukowa i naukowa,

• beletrystyka pozalekturowa

,• wydawnictwa albumowe,

• prasa.

Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiadomości przewidzianych programami nauczania. Nasi uczniowie mają możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy - encyklopedii, słowników, leksykonów czy atlasów, ale także ze stron internetowych. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.

4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.

5. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień

6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.

7. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

10. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

11. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Czytelnik który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

13. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich.

14. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.